Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Formy aktywizacji

Giełdy pracy
Targi pracy
Staże
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie użyteczne
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
Porady grupowe
Grupowe informacje zawodowe
Spotkania informacyjne
Szkolenia
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
Galeria zdjęć
Galeria Youtube
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50 plus
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów
Aktywizacja osób do 30. roku życia
Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS dla osób ponizej 30 r. życia
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zmiana zasad przyznawania wsparcia w ramach KFS

(2017-01-04)

Zmiana zasad przyznawania wsparcia w ramach KFS

Gdański Urząd Pracy informuje, że od 01.01.2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MRPiPS zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W związku z tym, zmianie ulegnie regulamin przyznawania środków z KFS oraz wzór wniosku o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Terminy naborów wniosków o wsparcie z KFS na nowych zasadach zostaną opublikowane
w II połowie stycznia 2017 r. na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej Gdańskiego Urzędu Pracy, po ustaleniu „Zasad realizacji programów rynku pracy na 2017 rok”.

Ponadto zostały ustalone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowe priorytety wydatkowania środków z KFS w 2017 roku. Środki mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy na:

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
Priorytet 2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować
wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl