Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dla pracodawców

ABC pracodawców i przedsiębiorców
Zgłoszenie oferty pracy
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
Agencje zatrudnienia
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
Zasady realizacji programów rynku pracy na rok 2017 r.
Pośrednictwo pracy krajowe
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
Poradnictwo zawodowe
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Staże
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie użyteczne
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
Zwolnienia grupowe
Wysokość świadczeń pieniężnych
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50 plus
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów
Aktywizacja osób do 30. roku życia
Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS dla osób poniżej 30 r. życia
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców
Zatrudnianie osadzonych w zakladach karnych
Wykaz pracodawców z którymi GUP podpisał umowy
Nasi partnerzy
Super Pracodawcy
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Dokumenty do pobrania
Ciekawe strony
Pytania i odpowiedzi - FAQ
Ankieta oceny zadowolenia z usług Urzędu

Roboty publiczne

Roboty Publiczne - to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy – gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Do wykonywania pracy w ramach robót publicznych mogą być kierowane tylko te osoby bezrobotne spełniające kryteria określone przez pracodawcę, dla których ustalono II profil pomocy.

Organizatorem robót publicznych może być pracodawca podlegający przepisom pomocy de minimis a także nie podlegający pod tą pomoc. Pomoc de minimis występuje w przypadku, gdy osoby zatrudnione w ramach robót publicznych będą wykonywały czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pracodawcy podlegającą pod pomoc de minimis.

Warunki dopuszczalności pomocy de minimis.

Wyłączona z dofinansowania jest:

 1. Działalność w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000.
 2. Działalność w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
 3. Działalność w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu.
 4. Działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej.
 5. Działalność uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
 6. Działalność w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002.

Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót. Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne.

Szczegółowe warunki zatrudnienia i refundacji określa umowa zawarta z organizatorem lub pracodawcą.

Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudnił skierowanych bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczonego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Przed skierowaniem na roboty publiczne kandydaci spełniający kryteria określone przez pracodawcę uzyskają opinię doradcy klienta pod kątem celowości ich zatrudnienia.
Wnioski o organizowanie robót publicznych przyjmowane będą w naborze ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

W ramach robót publicznych planuje się skierowanie około 80 osób bezrobotnych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz 645, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864).
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352/1).
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9).
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (WE) (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Aleksandra Kitowska Doradca klienta Tel: /58/ 732-52-49
Kamila Rosińska Specjalista ds. programów stażysta Tel: /58/ 732-52-55

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Roboty publiczne [ 3 ]
plik w formacie DOC Wniosek o refundację w ramach robót publicznych 16-01-17 13:32 124KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 124KB) pobierz
plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 17-01-17 09:06 413.92KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 413.92KB) pobierz
plik w formacie DOC wniosek o organizowanie robot publicznych 16-01-17 13:31 242KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 242KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Łukasz Iwaszkiewicz 2017-01-17 09:09
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8396

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl